Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi Varsinais- Suomen jousimetsästäjät ry jonka kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. tukea ja kehittää jousimetsästystä Varsinais- Suomen alueella
2. koota jousimetsästäjät, alan harrastajat sekä alasta kiinnostuneet yhteen
3. edistää ja kehittää jousimetsästyskilpailu- ja harrastustoimintaa
4. saada metsästyshenkiset ihmiset niin nuoret kuin naisetkin innostumaan jousimetsästyksestä
5. edistää jousimetsästys kulttuuria- ja tietoutta tasavertaisena muiden metsästyslajien kanssa
6. luoda positiivista julkisuuskuvaa jousimetsästyksestä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, kerrotaan jäsenistön ja muun väestön keskuuteen ajanmukaista tietoutta jousimetsästyksestä. Neuvotaan metsästys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä.
2. opastaa jäsenistöään jousimetsästysaseiden oikeaan käyttöön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
1. kerää varoja jäsenmaksutuloista
2. kerää varoja pienimuotoisella talkootyöllä ja tarkoitukseen liittyvillä tempauksilla;
3. voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Yhdistyksellä voi olla tarpeelliseksi katsomiaan jaostoja.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansioitunut jousimetsästyksen alalla, esim. erityisesti edistänyt jousimetsästyskulttuuria, tai saavuttanut merkittävää tietämystä ja kokemusta. Kunniajäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus kokouksessaan vähintään kahden (2) yhdistyksen jäsenen kirjallisen esityksen perusteella. Kunniajäsen on vapaa vuotuisesta jäsenmaksusta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. Jäsenen joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on maksettava maaliskuun loppuun mennessä.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, jahtivoudin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja tarvittavat toimihenkilöt valitaan kolmen vuoden välein. Mikäli hallituksen jäsen tai toimihenkilö eroaa tai kuolee kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön
2. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta
3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi
4. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri ja rahastonhoitaja
5. toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi
6. pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle
7. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle kirjallisesti. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, vähintään kolmea viikkoa aikaisemmin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Yhdistyksen varallisuus 
Yhdistys voi omistaa toimintaa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.